วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ค่าขีดจำกัดล่าง ของตัวบ่งชี้ที่ 5

ผลการสอบโอเนตออกมาแล้ว เรื่องที่ตามมาสำหรับโรงเรียนที่จะมีการประเมินภายนอกจาก สมศ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 จะได้ระดับเท่าใด ความเห็นที่หลายหลายตามมามากมาย บ้างก็บอกว่า ถ้าประเมิน ตบช 5 ไม่ผ่าน ตบช อื่นไม่ต้องประเมินเลยก็ได้ ตาม ตบช 5 มีคะแนนอยู่ 2 ส่วน คือคะแนนคุณภาพ กับคะแนนพัฒนาการ ตัวหลังนี่แหละที่ต้องใช้ค่าขีดจำกัดล่างเพื่อนับจำนวนนักเรียนทีมีคะแนนโอเนตมากกว่าหรือเท่ากับขีดจำกัดล่างมาเทียบเป็นร้อยละ เปรียบเทียบกับปีก่อน ถ้าได้มากกว่าก็จะได้คะแนนพัฒนาการวิชาละ 0.5 คะแนน ถ้าเท่าเดิมได้ 0.25 คะแนน ประเด็นมีอยู่ว่า ขีดจำกัดล่างมีสูตรคำนวณที่ใช้ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศในวิชานั้น ลบด้วย (ค่าคงที่ (2.58)XS.D)/รากที่สองของจำนวนนักเรียนที่สอบในเวลานั้น ซึ่งจะมีค่าประมาณ ค่าเฉลี่ย - ไม่เกิน 1 ทีนี้ ค่าเฉลี่ยมันไม่คงที่ มันจะขึ้นหรือลงตามคะแนนของการสอบ ถ้าปีนี้ข้อสอบง่าย นักเรียนได้คะแนนมาก ค่าเฉลี่ยก็สูง ถ้ายากก็ต่ำ แล้วจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงหรือเท่ากับขีดจำกัดล่างจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด เมื่อค่าเฉลี่ยมันเปลี่ยนค่าตามคะแนนของนักเรียน แปลตรง ๆ ก็คือ สูตรนี้ วัดพัฒนาการได้น้อยมาก ซึ่งถ้า สทศ มั่นใจว่าข้อสอบดีจริงแล้ว วัดได้ตรงแล้ว ก็ควรกำหนดค่าขีดจำกัดล่างตายตัว เพราะนั่นจะวัดได้ว่ามีพัฒนาการหรือไม่อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น